Projekty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pod nazwą:
„Adaptacja budynku mieszkalnego na cele wynajmu dla turystów odwiedzających gminę Włodowice i Jurę Krakowsko-Częstochowską”,
mająca na celu: utworzenie nowoczesnego i rozwojowego podmiotu gospodarczego, świadczącego usługi noclegowe dla turystów odwiedzjących gminę Włodowice i Jurę Krakowsko – Częstochowską poprzez wynajem domu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER w zakresie Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W wyniku operacji utworzono nowe przedsiębiorstwo oraz stworzone zostało jedno miejsce pracy.

Start
Napisz email
Zadzwoń